top of page

Huishoudelijk Reglement der S.V.K. Dokkaebi

Op deze pagina is het Huishoudelijk Reglement (HR) te vinden van Studievereniging Koreanistiek S.V.K. Dokkaebi, zoals deze is vastgesteld op de ALV. Er mag altijd terugverwezen worden naar het HR door zowel het bestuur als haar leden.

Artikel 1. Doel
S.V.K. Dokkaebi heeft als doel om Koreastudiesstudenten zowel te ondersteunen bij de studie als gezelligheidsactiviteiten te organiseren. Het is hierbij van belang dat alle activiteiten die vereniging organiseert toegankelijk zijn voor alle leden.
De vereniging is verantwoordelijk voor dan wel de producent van:

 •   Elk jaar boekenverkoop voor eerste- en ouderejaars in het begin van het eerste semester en in het begin van het tweede semester.

 •  Elk jaar een introductieactiviteit voor eerstejaarsstudenten

 •  Tenminste 5 feesten waarvan minstens 1 samenwerking en een gala

 • Minimaal elke maand een borrel m.u.v. het zomer- en winterreces

 • Minimaal zes studiegerelateerde activiteiten

 • Elk jaar een career event

 • Elk jaar een 친구 event

 • Elk jaar minimaal twee activiteiten voor studenten in Zuid-Korea

 • Minimaal 5 culturele activiteiten die met Koreaanse kunst of cultuur te maken heeft.

 • Elke week van het collegejaar een 탁잡담 bijeenkomst m.u.v. vakantiedagen, de week

  voorafgaand aan een tentamenweek, tentamenweken, de dag van de ALV en het zomer- en winterreces.

Artikel 2. Lidmaatschap

 1. Tot de rechten van het lidmaatschap behoren

  1. Passief en actief stemrecht in de algemene ledenvergadering.

  2. Toegang tot de activiteiten van de vereniging en haar commissies.

  3. Toegang tot de boekenverkoop die twee keer per jaar plaatsvind.

 2. De hoogte van de contributie bedraagt twintig euro per jaar.

Artikel 3. Bestuur

1. Samenstelling:
Het bestuur bestaat tenminste uit een Praeses, een Ab Actis en een Quaestor. Daarnaast kan het bestuur maximaal 3 assessoren toevoegen die een specifieke rol innemen in het bestuur. Bij aanvang verklaren de bestuursleden kennis te hebben van hun functie en het huishoudelijk reglement.

2. Taken:

 1. Bestuur ziet toe op functioneren van de commissies van de vereniging.

 2. Bestuur ziet toe op financiën van de vereniging.

 3. Bestuur is verantwoordelijke voor organisatie van alle activiteiten die niet tot een

  commissie behoren.

 4. Het bestuur legt na afloop van haar zittingstermijn een schriftelijke verantwoording af

  aan de algemene ledenvergadering.

3. Praeses
a. De Praeses leidt bestuursvergaderingen. Bij diens belet of ontstentenis neemt de Ab

Actis diens taak over. Mocht ook deze daartoe niet in staat zijn dan neemt een van de andere bestuursleden deze taak over. Onder het leiden van de bestuursvergadering valt ook het maken en op tijd uitdelen van de agenda.

 1. De Praeses zit algemene ledenvergaderingen voor.

 2. De Praeses vertegenwoordigt het bestuur en de vereniging in overlegorganen van de

  universiteit, de faculteit en andere studieverenigingen.

 3. De Praeses is, in samenwerking met de Ab Actis, verantwoordelijk voor het

  secretarieel eindverslag. Daarnaast is de Praeses ten alle tijde eindverantwoordelijke

  voor de eindverslagen van het bestuur.

 4. De Praeses is, in samenwerking met de Quaestor, verantwoordelijk voor het

  bijhouden van de inschrijving in het handelsregister (KvK).

 5. Bij gebrek aan een assessor extern is de Praeses verantwoordelijk voor het behouden

  en onderhouden van externe relaties van de vereniging.

4. Ab Actis

 1. De Ab Actis is verantwoordelijk voor correspondentie van de vereniging.

 2. De Ab Actis is verantwoordelijk voor het archiveren van stukken van de vereniging

  en haar commissies.

 3. De Ab Actis is, in samenwerking met de Praeses, verantwoordelijk voor het

  secretarieel eindverslag.

 4. De Ab Actis is verantwoordelijk voor het onderhouden van het ledenregister. In het

  ledenregister zullen de volgende gegevens worden verzameld tot één jaar na uitschrijving van het desbetreffende lid (in overeenkomst met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)): voor- en achternaam, geboortedatum, studie, studiejaar, E-mailadres, IBAN nummer en adres.

 5. De Ab Actis is verantwoordelijk voor het onderhouden van het bestand der alumni.

 6. De Ab Actis neemt bij belet of ontstentenis van de Praeses de verantwoordelijkheden

  van de praeses waar.

5. Quaestor

 1. De Quaestor heeft te allen tijde beschikking over de gelden van de vereniging.

 2. De Quaestor verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, de

  financiën van de vereniging en het toezicht op de financiën van de commissies der

  vereniging.

 3. De Quaestor is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de declaraties.

 4. De Quaestor is verantwoordelijk voor het financieel eindverslag.

 5. De Quaestor is verantwoordelijk voor het bijhouden van de contributiebetalingen.

 6. De Quaestor is, in samenwerking met de Praeses, verantwoordelijk voor het

  bijhouden van de inschrijving in het handelsregister (KvK).

 7. De Quaestor is verantwoordelijk voor alle door de vereniging georganiseerde

  boekverkopen.

6. Werving nieuw bestuur

 1. Het huidige bestuur houd rond het midden van het bestuursjaar een informatieavond

  waarna geïnteresseerde een sollicitatie kunnen sturen naar het huidige bestuur.

 2. Het bestuur kiest uit de sollicitanten door middel van sollicitatiegesprekken een

  geschikt bestuur.

 3. Het gekozen bestuur stelt zichzelf voor aan de leden via een geschreven introductie

  die samen met het convocaat wordt verspreid onder de leden voor de laatste algemene

  ledenvergadering van het jaar.

 4. Als het nieuwe bestuur is ingestemd op de Algemene Ledenvergadering zijn zij het

  FT bestuur.

e. Het FT bestuur neemt het HT bestuur over op de eerste interne Commissie Borrel van het nieuwe bestuursjaar.

Artikel 4. Commissies

 1. De algemene ledenvergadering kan commissies instemmen. Dit gebeurt met het oog op de

  behartiging van de belangen van de vereniging.

 2. De huidige commissies van S.V.K Dokkaebi zijn:

  • ●  KoCo - Korea Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen voor leden die op uitwisseling zijn in Zuid Korea.

  • ●  학Co - Onderwijs Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten die de leden kunnen ondersteunen in hun studie. Dit zijn zowel studie gerelateerde activiteiten als carrière gerelateerde activiteiten.

  • ●  KCC - Koreaanse Cultuur Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van culturele en kunstzinnige activiteiten m.b.t. Zuid- en/of Noord-Korea.

  • ●  FeestCo - Feest Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van feesten en gala's. Zowel feesten georganiseerd door S.V.K. Dokkaebi als feesten in samenwerking met andere studieverenigingen.

  • ●  KampCo - Kamp Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van het allejaarskamp en het eerstejaarskamp. In het geval dat het organiseren van een kamp niet mogelijk is, zal de KampCo een Eerstejaarsdag organiseren als vervanging.

  • ●  탁잡담 - Taaluitwisseling Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten tussen studenten van Koreastudies en Koreaanse moedertaalsprekers. Er wordt uitsluitend Koreaans gesproken. Deze bijeenkomst zal één keer per week plaatsvinden met uitzondering van de dag van de ALV, zomerreces, winterreces en (de week voorafgaand aan) tentamenweken.

  • ●  친구 - Alumni Commissie - verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot de relatie tussen Koreastudies studenten en Koreastudies alumni.

 3. De vereniging dekt zowel het verlies als de winst van haar commissies.

 4. Het bestuur zoekt naar commissievoorzitters. Deze voorzitters zullen vervolgens uit de

  aanmeldingen voor commissielid diens commissieleden uitkiezen.

 5. Bevoegdheden van commissies die niet zijn voorzien in de statuten of dit huishoudelijk

  reglement worden geregeld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 5. Algemene Ledenvergadering

 1. Er vind minimaal twee keer per bestuursjaar een ALV plaats.

 2. Het bestuur stuurt minimaal twee weken van tevoren het convocaat naar de genodigden van

  de algemene ledenvergadering.

 3. Het bestuur stelt de agenda van de algemene ledenvergadering vast. Het staat de ALV vrij

  deze te amenderen. Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het huishoudelijk

  reglement kunnen niet per amendement aan agenda worden toegevoegd.

 4. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de praeses van de vereniging.

 5. Alle bestuursleden en commissieleden dienen verplicht aanwezig te zijn bij de Algemene

  Ledenvergadering. M.U.V. de commissieleden van de KoCo.
  Als een commissielid een goede reden heeft om niet aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering dient dit commissielid zich minstens 24 uur van te voren af te melden bij het bestuur.

Artikel 6. Raad van Toezicht.

 1. Bestuur vraagt leden en/of alumni binnen de vereniging plaats te nemen in de Raad van Toezicht (RvT)

 2. de RvT wordt voor twee collegejaren gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Aan het eind van de zittingstermijn van de RvT wordt deze gewisseld in de laatste algemene ledenvergadering van het bestuursjaar.

 3. de RvT staat het bestuur bij daar waar nodig en heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur.

Artikel 7. Stemmingen

 1. Stemrecht: Alle volledig leden van de vereniging hebben het recht per stemonderdeel één

  stem uit te brengen. Als uitzondering hebben leden die bij de stemming verkiesbaar zijn op

  dat moment geen stemrecht.

 2. Machtigen

  1. Een op de ALV afwezige stemgerechtigde kan door één op de ALV aanwezig stemgerechtigde schriftelijk machtigen zijn stem uitbrengen.

  2. Een machtiging dient per e-mail tenminste 1 dag voor aanvang van de vergadering gestuurd te worden naar de Ab Actis ( secretarisdokkaebi@gmail.com).

  3. Een machtiging dient te vermelden: naam volmachtgever, gemachtigde, datum. Onvolledige machtigingen worden als ongeldig aangemerkt. Machtigingen dienen gestuurd te worden vanaf het emailadres dat bekend is bij S.V.K. Dokkaebi.

  4. Een machtiging geldt voor elk stem onderdeel van de desbetreffende vergadering.

  5. Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen per stemonderdeel, diens

   eigen stem en de stem waarvoor die gemachtigd is.

 3. Het bestuur wordt ingestemd op de laatste algemene leden vergadering van het bestuursjaar

  via een geheime stemming.

Artikel 8. Logo
- S.V.K Dokkaebi heeft nog geen officieel logo.

Artikel 9. Privacygevoeligheid
Persoonlijke gegevens van leden en alumni verstrekt aan S.V.K Dokkaebi zullen overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en behandeld worden.

Artikel 12 wijzigingen

 1. Het HR van de vereniging wordt door de ALV aangevuld of gewijzigd met een meerderheid

  van tenminste twee derde van de in de ALV uitgebrachte stemmen.

 2. Wijzigingsvoorstellen worden te allen tijde tenminste 10 dagen voor de ALV naar het bestuur

  verzonden. Tevens dient het 5 dagen voor de ALV aan de leden verzonden te worden.

 3. Er wordt een motielijst bijgehouden van zowel aangenomen als afgewezen moties.

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Het HR van de vereniging wordt door de ALV aangevuld of gewijzigd met een meerderheid

  van tenminste twee derde van de in de ALV uitgebrachte stemmen.

 2. Wijzigingsvoorstellen worden te allen tijde tenminste 10 dagen voor de ALV naar het bestuur

  verzonden. Tevens dient het 5 dagen voor de ALV aan de leden verzonden te worden.

 3. Er wordt een motielijst bijgehouden van zowel aangenomen als afgewezen moties.

bottom of page